Statut kluba

Temeljem članka 11 i 37 stav 1. Zakona o udrugama (“Narodne novine”  br. 70/97), članka 12.stav 1 i 2 Zakona o športu (“Narodne novine” br.  111/97) i članka 41 Statuta, Skupština jedriličarskog kluba   “Maestral-Ronhill” iz Rovinja, na sjednici održanoj dana 5. siječnja   1999. godine, donosi


S T A T U T
JEDRILIČARSKOG KLUBA “MAESTRAL-RONHILL”

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom uređuje se naziv, sjedište i područje na kojem udruga   djeluje, zastupanje, ciljevi, zadaci te djelatnosti i način djelovanja   kojima se ciljevi ostvaruju, ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo   i članarina, te prava i obaveze i stegovna odgovornost članova udruge,  unutarnje ustrojstvo udruge, upravljanje udrugom, imovina udruge, način   njenog stjecanja i raspolaganje možebitnom dobiti, prestanak rada udruge   te postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge i druga pitanja važna   za rad udruge, odnosno opća pravila kojima se članovi dragovoljno   podvrgavaju poradi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva   te svojih uvjerenja, bez namjere stvaranja dobiti.
Jedriličarski klub “Maestral - Ronhill” (u daljnjem tekstu Klub) je   nestranačka, nevladina i neprofitna športska udruga slobodno udruženih   građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese u   poticanju i promicanju hrvatskog jedriličarskog športa radi postizanja   športskih dostignuća, tjelesne aktivnosti i rekreacije te poslove na   pripremi za sudjelovanje u športskim natjecanjima športskim priredbama.

II. NAZIV I SJEDIŠTE KLUBA

Članak 2.

Naziv Kluba glasi:  JEDRILIČARSKI KLUB “MAESTRAL-RONHILL”
U prijevodu na taliajnski jezik glasi:  CLUB VELA “MAESTRAL-RONHILL”
U odnosima s inozemstvom klub može koristiti naziv u prijevodu na engleski jezik: YACHT CLUB “MAESTRAL-RONHILL”,
Skraćeni naziv glasi :  J.K. “MAESTRAL-RONHILL” – u prijevodu na talijanski jezik:  C.V. “MAESTRAL-RONHILL”.

Članak 3.

Sjedište Kluba je u Rovinju, Obala Vladimira Nazora bb.

III. PEČAT, AMBLEM I ZASTAVA KLUBA

Članak 4.
Pečat Kluba je okruglog oblika,promjera 3 cm sa natpisom JK - CV   MAESTRAL-RONHILL Rovinj-Rovigno, u cijelom krugu s vanjske strane, a u   sredini je amblem Kluba.

Zastava Kluba je trokutastog oblika u kojem je utisnut amblem kluba koji prikazuje jedrilicu.
Klub ima značku, koja je ista kao i amblem Kluba.


IV. PODRUČJE DJELOVANJA I STATUS KLUBA

Članak 5.

Klub djeluje na teritoriju grada Rovinja.

Članak 6.

Klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga kod nadležnog organa.

Klub predstavlja i zastupa predsjednik Uprave Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Uprave Kluba.

Članak 7.

Klub djeluje kao kjedinstvena pravna osoba bez ustrojstvenih oblika.

Članak 8.
Djelovanje Kluba je javno.
Javnost djelovanja i izvještavanja osiguravaju se na način utvrđen ovim Statutom.


Članak 9.

U cilju ostvarivanja interesa i potreba, Klub se učlanjuje u :
- gradsku i županijsku športsku udrugu,
- Hrvatski jedriličarski savez,
- Hrvatski olimpijski odbor kao najviše nacionalno športsko tijelo,
- međunarodne športske udruge sukladno odredbama H.J.S i M.O.K.


V. SVRHA, DJELATNOST, CILJEVI I ZADACI KLUBA

Članak 10.

Svrha Kluba je okupljanje i organiziranje jedriličara i drugih osoba   zainteresiranih za promicanje i unapređivanje jedriličarskog športa i   hrvatskog jedriličarstva.

Članak 11.

Djelatnosti Kluba jesu:
sudjelovanje u športskim natjecanjima,
športska rekreacija,
športska obuka članova Kluba,
upravljanje športskim objektima.
Športsokm djelatnošću smatraju se pripreme, učestvovanje, organiziranje i   vođenje natjecanja u jedrenju, a obuhvaćaju pored jedrenja i tjelesne   pripreme i športsku   rekreaciju.

Članak 12.

Klub kao športska udruga ostvaruje ciljeve i zadatke zbog kojih se članovi dragovoljno okupljaju u skladu s ovim Statutom.
Ciljevi i zadaci Kluba jesu:
- poticanje, promidžba i razvitak jedriličarskog športa u Domovini i inozemstvu,
- skrb o postizavanju i promicanju vrhunskih jedriličarskih sportskih dostignuća,
- skrb i sistematski odgoj mladih naraštaja jedriličara,
- briga o uzornom i pravilnom radu sa članstvom, a posebno o izvršavanju njihovih školskih, radnih i društvenih obaveza,
- provođenje   dijela programa tjelesne i zdravstvene zaštite djece i mladeži,
- uzdizanje stručnih kadrova,
- poticanje i usvajanje etičkih vrijednosti, pravednosti,  samopoštovanja i poštivanja drugih, učenje tolerancije i odgovornosti   kroz bavljenje športom,
- poticanje amaterskog jedriličarstva i promicanje ljubavi za druženje na moru i vodama,
- da obavlja i pruža usluge fizičkim i pravnim osobama,
- da obavlja poduzetničke i marketinške poslove,
- zaštita okoliša, posebno mora.

VI. ČLANSTVO KLUBA

Članak 13.

Članom kluba može, pod jednakim uvijetima utvrđenim ovim statutom,  postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske.


Strani državljanin može postati članom Kluba, sukladno Zakonu o udrugama .
Osobe iz stavka 1. i 2. mogu postati članom Kluba ako slobodno i   dragovoljno prihvaćaju ovaj Statut, ciljeve i zadatke, prava i obaveze,  te način djelovanja Kluba, te da im sudskom mjerom nije izrečena mjera   sigurnosti zabrane javnog istupanja.
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću   mogu biti članovi Kluba bez prava u sudjelovanju u radu tijela Kluba.

Članak 14.

Član Kluba može imati slijedeći status:
1. redoviti član,
2. nominalni član,
3. podupirujuća osoba,
4. počasna odnosno zaslužna osoba.

Redovitim članom može postati svaki poslovno sposoban građanin iz članka   13. ovog Statuta, pod uvijetom da ga predloži najmanje jedan redoviti   član Kluba i da se tim složi Uprava Kluba.

Nominalnim članom može postati svaka osoba bez poslovne sposobnosti ili   ograničenom poslovnom sposobnošću, radi sudjelovanja u športskim   natjecanjima i športskoj rekreaciji, bez prava sudjelovanja u radu   tijela udruge.

Podupirujuća osoba postaje odlukom Uprave Kluba svaki građanin, koji   redovito novčano ili materijalno podupire ili koji jednokratnom potporom   (donacijom) pomogne razvoj i napredak Kluba i ostvarivanje njegovog   programa, ako se predhodno s tim suglasi. Takva osoba ima pravo   sudjelovanja u radu tijela Kluba ukoliko je poslovno sposoban.

Počasna (zaslužna) osoba može biti proglašen građanin koji je izuzetno   zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Kluba u domeni   športskog jedrenja. Počasnog člana proglašava Skupština Kluba temeljem   njegovog osobnog pristanka i na prijedlog Uprave Kluba. Status počasne   osobe ne može se izgubiti.
Podupirajuće i počasne osobe sudjeljuju u radu tijela Kluba, ukoliko su poslovno sposobne.

Članak 15.

Upis u članstvo Kluba pokreće se podnošenjem potpisane pristupnice s   preporukom jednog redovitog člana kluba, dokazom o državljanstvu   (preslika domovnice), i dvije fotografije veličine 3x3,5 cm.


Podnositelj pristupnice postaje članom Kluba kada mu se odlukom Uprave   odobri prijam u članstvo, osim za počasnu osobu koju proglašava   Skupština Kluba.

Protiv odluke o odbijanju prijama člana Kluba, podnositelj pristupnice   ima pravo prigovora u roku od 30 dana od dana prijema odluke. O   prigovoru odlučuje Nadzorni odbor Kluba.                   
Članom Kluba postaje se upisom u Popis članova, koje vodi tajnik Kluba.
Počasne osobe upisuju se i u Spomenicu kluba.
Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica.
Redoviti i nominalni članovi plaćaju članarinu, a visinu Članarine utvrđuje Uprava Kluba.

Članak 16.

Prava člana Kluba jesu:
-  da učestvuje u svim oblicima djelatnosti,
- da koristi objekate, opremu i rekvizite, te sve povlastice   koje pruža Klub, sukladno posebnom općem aktu, kojeg donosi Uprava Kluba   temeljem članka 13 Zakona o športu,
- da učestvuje na   treninzima, natjecanjima i drugim športskim priredbama, a pod vodstvom odgovornih osoba i tijela,
- da predlaže, bira i bude biran u tijela upravljanja Kluba, osim nominalnih osoba,
- da učestvuje u radu tijela Kluba osim nominalnih članova,
- da ima sva prava priznata propisima i odlukama Športskih   saveza, Zajednice športskih udruga i saveza, u koje je Klub učlanjen,
- da ima iskaznicu Kluba.

Članak 17.

Obaveze članova Kluba jesu:
- da poštuje odredbe Statuta i ostalih akata Kluba,
- da se strogo pridržava radne i športske discipline zaključaka tijela Kluba,
- da se osobno praktički i teoretski osposobljava i uzdiže,
- da držanjem i vladanjem čuva ugled Kluba kao i da izgrađuje i podiže športsku i društvenu disciplinu,         
- da aktivno učestvuje u radu tijela Kluba, osim nominalnih članova,
- da brižno čuva imovinu i opremu Kluba,
- da uredno plaća članarinu sukladno članku 15. Statuta.

Članak 18.

Članstvo u Klubu prestaje:
- istupanjem po osobnoj želji,
- isključenjem.

Članak 19.

Za kršenje propisa radne i druge discipline mogu se izreći stegovne mjere.
Stegovne mjere mogu biti:
1. opomena,
2. zabrana nastupa i obavljanja funkcije od 15 dana do 1 godine,
3. isključenje iz Kluba.         
Razloge za isključenje iz Kluba, utvrđivanje odgovornosti i izricanje   stegovnih mjera utvrđuje i postupak provodi Stegovni sud Kluba u prvom   stupnju.
Isključenje iz Kluba može se izreći i zbog slijedećeh razloga:
- neplaćanja članarine duže od 6 mjeseci od njena dospijeća,
- tromjesečnog   neopravdanog nesudjelovanja u djelatnosti Kluba ili radu tijela u koje je član izabran.
- ostalih kršenja Statuta i važećih pravilnika.
Protiv odluke Stegovnog suda dopuštena je žalba Upravi kluba kao tijelu drugog stupnja, a njena odluka je konačna.


Članak 20.
Posebna prava članova kluba iz članka 13. Zakona o športu uređuju se posebnim općim aktom.
Klub može zapošljavati osobe koje obućavaju (pripremaju) članove za sudjelovanje na športskim natjecanjima.


Članak 21.
Članovi športaši određenog ranga mogu sudjelovati u športskim   natjecanjima i profesionalno, na osnovu ugovora s Klubom i uvijetima   predviđenim Zakonom o športu.
Profesionalno sudjelovanje u športskim natjecanjima dozvoljeno je samo u   natjecanje na državnoj razini i u mađunarodnim natjecanjima.

VII TIJELA KLUBA

Članak 22.
Tijela Kluba jesu:
a) Skupština
b) Nadzorni odbor
c) Uprava
d) Predsjednik Uprave Kluba
e) Dopredsjednik Uprave kluba i
f) Tajnik kluba.
Osim toga Klub ima svoja pomoćna tjela i to:
1. Tehničku komisiju,
2. Stegovni sud,
3. Komisija za suradnju, promidžbu i marketing,       
4. Sekciju sudaca jedriličarskog športa.

U p r a v a

Članak 23.

Uprava je kolegijalni izvršni organ a se sastoji od 5 (pet) članova, od kojih je jedan predsjednik, a jedan dopredsjednik.
Članom uprave može biti svaka punoljetna osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja je član Kluba.


Članak 24.

Uprava vodi poslove Kluba na vlastitu odgovornost.
Uprava odlučuje većinom glasova članova prisutnih na sjednici kojoj prisustvuje najmanje većina članova Uprave.
Ako su glasovi pri odlučivanju podijeljeni, odlučujići je glas predsjednika Uprave Kluba.
Mandat članova Uprave traje 3 (tri) godine.
Uprava ima svoj Poslovnik o radu.

Članak 25.

Predsjednik Uprave zastupa Klub. U tome je ovlašten poduzimati sve   pravne radnje zastupanja u poslovima pred sudom i drugim tijelima   vlasti, a u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik Kluba.


Članak 26.

Radom Uprave rukovodi Predsjednik koji se bira na rok od 3 (tri) godine i može biti ponovno biran.
Predsjednik saziva sjednice Uprave Kluba i njima rukovodi.
Predsjednik potpisuje sve akte koje donosi Uprava kluba.
U odsustvu predsjednika sjednice saziva i njima rukovodi dopredsjednik.                             

Članak 27.

Članove Uprave, predsjednika i dopredsjednika bira Skupština.  Predsjednik, odnosno dopredsjednik Uprave kluba su ujedno i   Predsjednik i dopredsjednik Kluba.
Članovi Uprave Kluba mogu biti opozvani i prije isteka mandata.
Za odluku o tome potrebna je večina glasova nazočnih članova Skupštine.


Članak 28.

Nadređnosti Uprave Kluba su:
- sprovodi odluke Skupštine,
- brine se i odgovora   za primjenu propisa   na osnovu kojih djeluje Klub.
- utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata Kluba, osim onih koje donosi Skupština Kluba
- predlaže planove i programe djelovanja Kluba i ostala pitanja vezana za razvoj jedriličarstva,
- donosi odluke o nabavci osnovnih sredstava i opreme kluba u skladu sa financijskim planom,
- razmatra izvještaje o radu komisija te koordinira njihov rad,
- odlučuje o suradnji i drugim oblicima povezivanja sa srodnim klubovima i udrugama u Domovini i inozemstvu,
- odlučuje o planovima i programima natjecanja,
- brine se o osiguravanju stručnih kadrova i riješava ostala   tekuća pitanja koja su od značaja za odvijanje normalnog rada Kluba,
- donosi odluke o prijemu i otpuštanju trenera i ostalih djelatnika,           
- odlučuje o prigovorima i žalbama, ako Statutom nije drugačije uređeno,
- odlučuje o prijamu redovnog članstva,
- dodjeljuje nagrade i priznanja za postignute uspjehe,
- odlučuje o visini upisnine i godišnje članarine, te ostalim cijenama usluga u Klubu,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili koji su   stavljeni u nadležnost ovim Statutom ili drugim općim aktom Kluba,
- predlaže Skupštini donošenje određenih mjera i odluka, te   priprema materijale za sjednice Skupštine i podnosi izvješće o radu.
- obavlja i druge poslove koji nisu u nadležnosti drugog tijela Kluba.

Članak 29.

Uprava Kluba ima svojeg tajnika.           
Tajnik Uprave Kluba vodi samostalno ili uz pomoč službenika svu   dokumentaciju i obavlja sve administrativne poslove.
Tajnik se bira s mandatom od 3 (tri) godine.
Tajnika bira Uprava Kluba na prijedlog predsjednika .
Tajnik Kluba može biti u stalnom radnom odnosu


N a d z o r n i   o d b o r

Članak 30.

Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova uključujući predsjednika i dopredsjednika.
Skupština može odrediti i veči broj članova s time da njihov broj mora biti neparan.

Članak 31.

Članom   Nadzornog odbora može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja je član Kluba.

Članak 32.

Članove Nadzornog odbora, predsjednika i dopredsjednika bira Skupština Kluba.
Članovi Nadzornog odbora biraju se odnosno imenuju za razdoblje od tri godine i mogu biti ponovno birani odnosno imenovani.

Članak 33.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata.
Za odluku o tome potrebna je večina glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 34.

Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član Uprave Kluba.

Članak 35.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova i cijelokupne djelatnosti Kluba, a naročito materijalno financijskog poslovanja.

U slučaju utvrđivanja grubih propusta i nepravilnosti u djelatnosti   Kluba, Nadzorni odbor je dužan sazvati sjednicu Uprave, a po potrebi i   Skupštine Kluba.
Na redovnoj sjednici Kluba Nadzorni odbor podnosi pismeno i usmeno izvješče.                   

Članak 36.

Nadzorni odbor odlučuje večinom glasova članova prisutnih na sjednici kojoj prisustvuje najmanje večina članova.
Ako su glasovi pri odlučivanju podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor donosi svoj Poslovnik o radu.

S k u p š t i n a


Članak 37.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupštinu tvore redoviti, podupirujući i počasni članovi Kluba.
Sjednica Skupštine može biti redovna i izvanredna.
Redovna sjednica Skupštine održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Izborna sjednica Skupštine održava se svake tri godine.
Prijedloge za izbor članova u tijela Kluba može dati svaki član Skupštine Kluba.

Članak 38.

Skupština ima svog Predsjednika koji se bira iz redova članova Skupštine Kluba.
U slučaju spriječenosti Predsjednika Skupštine, zamjenjuje ga Predsjednik Uprave Kluba.

Članak 39.
Redovnu i izbornu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Skupštine Kluba po odluci Uprave Kluba, najmanje 15 dana ranije.
Izvanrednu sjednicu Skupštine Kluba saziva Predsjednik Skupštine Kluba   na prijedlog Uprave i Nadzornnog odbora Kluba kada ocijene da je to   potrebno, ili na zahtjev 1/3 redovnih članova Kluba. Na izvanrednoj   sjednici Skupštine može se raspravljati i odlučivati samo o pitanjima   radi kojih je sazvana.

Članak 40.

Sjednica Skupštine može se održati ako joj prisustvuje natpolovična   večina članova, a odluke se donose večinom glasova nazočnih   članova.                   
U slučaju da sjednici Skupštine ne prisustvuje dovoljan broj članova,  sjednica se odgađa na 24 sata, a nakon toga Skupština može pravovaljano   odlučivati ako istoj prisustvuje najmanje deset članova.
Statut odnosno izmjene i dopune Statuta, Skupština donosi dvotrečinskom večinom glasova nazočnih članova.

Članak 41.
Skupština može opozvati članove tijela kluba i prije isteka mandata.  Prijedlog za opoziv može dati Uprava Kluba, Nadzorni odbor , Stegovni   sud ili 1/3 članova Skupštine zbog slijedećih razloga:
Nepridržavanja Statuta i programskih zadataka Kluba,
Neurednog ili nesavjesnog izvršavanja zadataka,
Neprisustvovanja na radu sjdnica tijela Kluba više od pet puta.
Za odluku o tome potrebna je večina glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 42.

Nadležnosti Skupštine su:
- donosi dugoročne i godišnje programe razvoja jedriličarstva u Klubu,
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune, opće akte Kluba osim onih koje donosi Uprava i Nadzorni odbor Kluba,
- bira Predsjednika Skupštine,
- bira Nadzorni odbor, predsjednika i dopredsjednika Nadzornog odbora,
- bira upravu Kluba, predsjednika i dopredsjednika Uprave Kluba,
- razmatra izvješće o radu Uprave i ostalih tijela Kluba,
- donosi financijski plan i godišnji plan rada ,
-  donosi odluku o opozivu članova tijela Skupštine,
- odlukom   imenuje počasne osobe Kluba,
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom.

Članak 43.

Sjednice Skupštine Kluba su javne.
Glasovanje na sjednici Skupštine Kluba je javno, ako Skupštine drugačije ne odluči.

K o m i s i j e

Članak 44.

Tehnička komisija, koja se sastoji od voditelja i četiri člana, birana od strane Uprave odgovorna je i skrbi:
- da u suradnji s trenerom članovi pravilno ovladavaju osnovama jedriličarskog športa,
- da se u suradnji s trenerom vrhunski jedriličari pripreme za   natjecanje i postignu odgovarajuće   rezultate,                     
-za ispravnost objekata, opreme i uređaja prigodom treninga i   natjecanja,kao i o ostalim poslovima koji se odnose na tehničku   ispravnost sredstava i opreme Kluba,
- za organizaciju klubskih i međuklubskih regata.

Članak 45.

Stegovni sud vodi stegovni postupak povodom povreda od strane članova Kluba.
Zadužena je za dobre međuljudske odnose u Klubu i za kućni red Kluba.

Stegovni sud se sastoji od 3 (tri) člana izabrana na Skupštini, koji između sebe biraju predsjednika.

Članak 46.

Komisija za suradnju, promidžbu i marketing,koja se satoji od voditelja i dva člana, skrbi:
- za unapređenje suradnje s drugim klubovima i srodnim udrugama,
- za opću promidžbu klubskog jedriličarstva,
- za marketinški pristup klubskom jedriličarstvu i unapređenju marketing poslova u odnosu turizam-šport-gospodarstvo.
Komisiju imenuje Uprava Kluba.


Članak 47.
Sekciju sudaca jedriličarskog športa čine svi članovi Kluba koji imaju   položen sudački ispit, kao i pripravnici, u cilju stalnog stručnog   usavršavanja.

Članak 48.

Članovi Kluba imenovani u upravu, odnosno tijela Kluba odgovorni su za svoj rad tijelu koje ih je imenovalo.
Odgovornost za rad u Klubu može biti materijalna i nematerijalna.
Materijalna odgovornost ogleda se u naknadi pričinjene štete, dok se   nematerijalna odgovornost ogleda u opozivu funkcije člana tijela iz   kojeg se član opoziva.
Odluku o opozivu donosi tijelo koje je imenovalo člana, na način utvrđen za izbor, ako statutom nije drugačije određeno.


VIII FINANCIJSKO - MATERIJALNO POSLOVANJE

Članak 49.
Imovinu Kluba sačinjava:
1. nepokretna imovina,
2. pokretna imovina,
3. novčana sredstva,
4. imovinska i druga prava Kluba.


Članak 50.

Za redovno održavanje djelatnosti osiguravaju se potrebna materijalna i financijska sredstva.

Članak 51.
Osnovu financiranja Kluba čine prihodi koje ostvari klub obavljanjem   dopuštene športske djelatnosti, članarine, donacija, dio dobiti od   priređivanja igara na sreću i sredstva kojima jedinice lokalne   samouprave i uprave i država pomažu obavljanje športske djelatnosti.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Klub ostvari dobit, ona se mora   koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje dijelatnosti kluba,  kojima se ostvaruju negovi ciljevi utvrđeni Statutom Kluba i sukladno sa   financijskim planom.
Materijalno-financijsko poslovanje Kluba vodi se sukladno zakonu i drugim općim aktima.

Članak 52.

Prihodi i rashodi kluba planiraju se godišnjim proračunom, kojeg donosi   Skupština Kluba na prijedlog Uprave Kluba, uz predhodnu suglasnost   Nadzornog odbora.
Usvojeni godišnji proračun prihoda i rashoda može se prema potrebi tokom   godine mijenjati, po postupku utvrđenom za donošenje proračuna.
Ako se godišnji proračun ne donese prije početka godine za koju se   donosi, rad Kluba se financira na temelju privremenog plana proračuna   koji može iznositi najviše jednu četvrtinu plana ostvarenog u predhodnoj   godini, ali najduže do 31. ožujka tekuće godine. Privremeni godišnji   proračun prihoda i rashoda utvrđuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave   Kluba.

Članak 53.

Nalogodavci za isplatu sa računa Kluba su predsjednik Uprave i njen dopredsjednik.                   
Virmanski nalog i drugi isplatni financijski dokumenti moraju biti potpisani od jednog ovlaštenog potpisnika iz prednjeg stava.

IX INFORMIRANJE I JAVNOST RADA

Članak 54.

Javnost rada Kluba ostvaruje se:
-  pravovremenim dostavljanjem materijala za raspravu svim članovima Kluba,
-  obavještavanjem predstavnika tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju sjednica, 
-  objavljivanjem planova, programa, odluka i drugih akata Kluba,
izvještavanjem nadležnih tijela o djelovanju i poslovanju Kluba,
pravo prisustvovanja sjednicama tijela Kluba, kako članovima tako i javnosti.

X NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 55.

Za uspijeh na takmičenjima i naročito zalaganje na polju razvoja   jedriličarstva, mogu se ustanoviti određena priznanja i nagrade.
Odluku o nagradama i priznanjima donosi Uprava Kluba sukladno općem aktu.

Članak 56.

Osvojene nagrade i priznanja na takmičenjima, vlasništvo su Kluba osim   osobnih priznanja i nagrada, koje po propozicijama natječaja dobivaju   članovi Kluba.

Članak 57.

Počasnom osobom Kluba može postati domaća ili inozemna fizička ili   pravna osoba, koja je osobito zaslužna za djelovanje Kluba i za   unapređenje hrvatskog jedriličarstva.
Prijedlog za imenovanje počasne osobe uz obrazloženje daje Uprava Kluba   ili najmanje deset članova, a imenovanje se vrši odlukom Skupštine   Kluba, a sve sukladno s posebnim pravilnikom o imenovanju, pravima i   obavezama počasne osobe Kluba, kojeg donosi Skupština Kluba.


XI ČLANSKE ISKAZNICE

Članak 58.
Klub ima članske iskaznice.                   
Na iskaznici je s prednje strane utisnut amblem i naziv Kluba, a na   drugoj stranici se malazi ime i prezime člana, matični broj, adresa i   slika; treča i četvrta stranica služe za evidentiranje plačene   članarine.

XII   PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 59.

Klub prestaje s radom u slučajevima propisanim zakonom ili ako   dvotrečinska večina glasova članova Skupštine donese odluku o prestanku   rada Kluba dvotrečinskom večinom glasova svih članova Skupštine..
U slučaju prestanka rada i postojanja Kluba imovina udruge pripasti će Savezu športova grada Rovinja.

Članak 60.

Za tumačenje odredbi ovog Statuta ovlaštena je Uprava Kluba.

Članak 61. 

Izmjene i dopune statuta vrše se na način kao i u postupku njegovog donošenja.

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i prestaje važiti Statut   Kluba donesen 23. Prosinca 1995. godine i izmjene i dopune Statuta Kluba   i Pročišćeni tekst Statuta Kluba od 9. Siječnja 1998. godine.


Predsjednik:                                                             
Vinko Peršić

 

 

Temeljem člana 61. Statuta, Skupština jedriličarskog kluba “Maestral-Ronhill”, na sjedniciodržanoj 21.11.2002. donosi

Prve izmjene i dopune statuta Jedriličarskog kluba “Maestral-Ronhill”

Članak 1.

U članku 30. Statuta mjenja se prva stavka i glasi:

“Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana uključujući predsjednika i dopredsjednik”

Članak 2.

Ova izmjena stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik:
Anton Peteh

 

Temeljem članka 61. Statuta, Skupština jedriličarskog kluba “Maestral-Ronhill”, na sjednici održanoj 16.prosinca 2005. donosi

 

Više informacija
Jedriličarski klub "Maestral"

Kontakt info

A: Obala Vladimira Nazora bb
T: +385 (0)52 813 437
F: +385 (0)52 813 437
E: jk.maestral.rovinj@pu.t-com.hr